אחריות ותנאי התקשרות

נוסע/ת יקר/ה, אנא קרא/י בעיון עמוד זה


התנאים והנהלים המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנתך. ידיעתך אותם, תתרום למימושה של הזמנתך, על הצד הטוב ביותר.
 
מבוא
התנאים וההגבלות המובאים להלן מהווים לבדם את כל תנאי ההתקשרות שבין המזמין לבין טוסו, במסגרת הזמנה שהתקבלה באתר. עריכת הזמנה באתר מהווה הסכמה מצד המזמין להתקשר עם טוסו בהתאם לתנאים אלו. 
 
כללי
במסגרת התקשרות מזמין עם טוסו מכוח הזמנות באתר, תשמש טוסו כסוכנות הנסיעות של המזמין, ותעניק לו "שירותי סוכנות נסיעות", כהגדרתם בסעיף 1 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976. 
ככזו, תשמש טוסו הלכה למעשה, כמתווכת בין המזמין לבין נותני שירותי סוכנות נסיעות מקבילים או נותני שירותי התיירות עצמם, כגון: ספקי טיסות, שירותי קרקע שונים, שירותי לינה והארחה, הסעות, שירותים מיוחדים וכיוצא באלו, בהתאם להזמנה שנערכה (להלן – "הספקים השונים") 
בפועל, רוב השירותים המוצעים באתר אינו מסופק על ידי טוסו או מטעמה, אלא מוזמנים ונרכשים מן הספקים השונים, והם או מי מטעמם יספקו את השירותים במישרין למזמין.
אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו על ידי ספקי השירותים או מטעמם. אנו איננו אחראים לנזקים הנגרמים למזמין כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון- בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת [נדגיש כי יש חב' תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא [בשפה האנגלית] בכפוף למדיניות של כל חברת תעופה זו או אחרת], הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב. 
במסגרת האתר משווקים שירותים אשר מופקים על ידי צדדים שלישיים/ספקים שונים, ולרבות מטעם אתרי הנופש עצמם בהתאם לחבילות הנופש ו/או השירותים באתר. טוסו אינה מתערבת בתוכן המידע שנמסר לה על ידי צדדים שלישיים, ואינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו או דיוקו והיא לא תשא בכל אחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעייה או טעות הכלולים במידע זה. 
כ"סוכנות נסיעות" טוסו מזמינה בעבור המזמין את שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים השונים בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתו. טוסו מתחייבת לבצע את ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש. 
מובהר במפורש כי כל המחירים המוצגים באתר הנם לתושבי ישראל בעלי אזרחות ישראלית בלבד ואינם מיועדים לתיירים. 
התנאים הכלליים וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד. 
 
ההתקשרות עם טוסו במסגרת ההזמנה
עריכת הזמנה באתר משמעה העברת בקשה לטוסו לערוך הזמנה למוצר המבוקש על ידי הלקוח אצל הספקים השונים, בהתאם לתנאי כל הזמנה אצל הספק, לרבות העברת כספי ההזמנה לספקים השונים בהתאם לתנאים אלו ולדרישותיו. 
יצוין במפורש, כי כל הזמנה אצל טוסו הנה הזמנה על תנאי מתלה, שהוא אישור ההזמנה אצל הספק ממנו הוזמנו השירותים המוזמנים עבור המזמין, ולפיכך אינה מחייבת את טוסו עד למועד קבלת אישור זה ומסירתו למזמין, בשום דבר ועניין. בהתאם לזאת, הזמנה המתקבלת באתר הנה בחזקת "בקשה להזמנה", ולא תחייב את טוסו בשום דבר ועניין עד שתימסר למזמין הודעת אישור נפרדת מטוסו, בכתב או בטלפון. למזמין אין כל זכות כלפי טוסו הנוגעת לשירותים שהוזמנו טרם קבלת אישור על הזמנתם מן הספק. 
עריכת הזמנה באתר מתייחסת לאספקת המוצרים הכלולים בהזמנה בלבד, ואינה קשורה, תלויה או מתייחסת לשום שירות נוסף בתשלום המתאפשר על יסוד ההזמנה עצמה. 
בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, חשבונו של המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של המזמין, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת וההזמנה תתבטל מאליה, אלא אם כן הודיע המזמין לטוסו על רצונו להמתין לאישור הספקים פרק זמן ארוך יותר. 
שירותים לגביהם ניתן אישור סופי בעת ההזמנה או בתוך פרק הזמן שנקצב לאישור ספקי השירותים מחירם סופי. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירות, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב. ככל שיחול שינוי על פי דין בשיעור מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על המזמין מיום ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים ישולם ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים הללו למזמין או לטוסו, לפי העניין. 
מכוח עריכת ההזמנה, מעניק המזמין לטוסו את כל ההרשאות הנדרשות מטעמו לפעול ולקשור אותו בכל יחס חוזי עם ספקי השירותים השונים, מקום בו נדרשת התקשרות זו במישרין ביניהם. 
 
במוצר המאגד מספר שירותים, כגון: חבילות נופש וטיולים מאורגנים, יחולו במאוחד על כל שירות המאוגד במסגרת המוצר ההוראות המתאימות לו במסגרת תנאים כלליים והגבלות אחריות אלו. 
מובהר במפורש, כי טוסו לא תישא באחריות לאספקה לקויה של השירותים בפועל, בין בשל תקלות הקשורות בספקים ו/או בנותני השירותים עצמם, ובין בשל תקלות שאינן קשורות בהם, כגון: שביתות, מזג אויר גרוע, תקלות בלתי צפויות, ימי חג ומועדים וכיוצא. 
השירותים המוצעים באתר אינם כוללים ביטוח מכל סוג שהוא. טוסו לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים. מומלץ למזמין לרכוש בנוסף לשירותי התיירות ביטוח רפואי, שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות, וכן ביטוח כבודה. 
כל התמונות המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, ואין להסתמך עליהן. 
חובה על מזמין להשאיר בידי טוסו מספר טלפון בארץ לצורך מסירת הודעות במקרי חרום, בכל זמן שהותו בחו"ל. על המזמין לוודא כי פניות למספר טלפון זה בעת הצורך יענו. 
 
תינוקות- מחיר כרטיס טיסה לתינוק תקף עד גיל שנתיים ביציאה ובחזור! [תקנות טיסות השכר] . 
 
כח עליון - טוסו תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות פשיטות רגל, או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת טוסו בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. טוסו מציע לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. חברת טוסו שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים וזאת אף ללא הודעה מוקדמת. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד חברת טוסו תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מתוך 30 יום לאחר חזרת הנוסע ארצה. 
 
שכרת רכב  
במועד ביצוע הזמנתך, עליך להקפיד למסור את שעת ההגעה המדויקת לתחנת ההשכרה. מובא בזאת לידיעתך כי הרכב המוזמן ישמר עבורך עד שעתיים משעת ההגעה שמסרת. כמו כן, עליך לוודא כי לא חלות הגבלות לגבי מסלול הנסיעה שאתה מתכנן. כגון: כניסה לארצות, מעבר על גבי מעבורות וכדומה.הזמנתך תאושר לקבוצת רכב ולא לסוג רכב. כל קבוצה מכילה מספר סוגים של כלי רכב הניתנים לשינוי מעת לעת. יום ההשכרה הינו בן 24 שעות (או חלק מהן מרגע קבלת הרכב המושכר,על כל איחור בהחזרת הרכב יחול חיוב ביום שכירות נוסף וביטוחים. חובה להחזיר את הרכב המושכר במסגרת שעות העבודה של תחנת ההשכרה על מנת שחוזה ההשכרה ייסגר בנוכחותך. בכל מקרה עליך להצטייד ברישיון נהיגה ישראלי ובינלאומי בר תוקף של שנה לפחות וכרטיס אשראי בינלאומי.
גיל השוכר: מובא בזאת לידיעתך, כי נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום. (נהג צעיר) הללו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה.
שובר ההשכרה: השובר תקף אך ורק לתחנת ההשכרה, תאריך ושעת לקיחת הרכב אשר צוינו על גביו מראש, בישראל.
שינויים וביטולים: בגין כל שינוי שתבצע, יונפק עבורך שובר חדש, לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
כיסוי ביטוחי CDW- הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה . 
כיסוי TP- הנו כיסוי נגד גניבת  הרכב השכור, בכל מקרה תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק / גניבה. 
 
אנו מפנים לתשומת לבך, שהכיסויים הביטוחיים לעיל , אינם מכסים נזק שייגרם למרכב התחתון של הרכב ולצמיגים. 
 
שדות תעופה
אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם. לרבות איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה. 
 
מזג האוויר - חברת טוסו אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים בחופשה הנדונה. 
 
דמי ביטול: 
במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:  
 
בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן : (תיקון מס' 26 לחוק)
רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימי עבודה קודם למועד בו אמור השירות להינתן ובכתב. בהתאם לקבוע בחוק בביטול ההזמנה "יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% מערך העסקה או של 100 ₪ לאדם, לפי הנמוך מביניהם". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, ממועד העסקה. אם בכל זאת בחרתם לבטל הזמנתכם, עליכם לעשות זאת בכתב למשרדי החברה.
כל ביטול עסקה שאינה עומדת בתנאי הביטול אשר נקבעו בחוק הגנת הצרכן ובתקנות תחויב בדמי ביטול בגובה מלוא העסקה (100% דמי ביטול) . אולם, לעיתים נכונים הספקים לפנים משורת הדין להפחיתם. טוסו מתחייבת לפנות אל הספקים לבקשת המזמין בבקשה להפחית מדמי הביטול, אך אינה מתחייבת כי הספק ייעתר לבקשה. טוסו מתחייבת להעביר ללקוח כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה להחזיר לו כספים להם הוא זכאי.
ביטול הזמנה ו/או שינוי כל אחד מפרטי ההזמנה, לרבות זהות המזמינים, פרטי ואופן התשלום או המוצרים המוזמנים לאחר סיום תהליך ההזמנה, כרוך בתשלום דמי טיפול/שינוי בסך 50 $ (בנוסף לדמי ביטול שייגבו מהמזמין).  
ביטול עסקה לפי תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן: 
רשאי הצרכן, בן 65 ומעלה ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש, לבטל את העסקה בתוך ארבע חודשים מיום ביצוע העסקה, ובלבד שהעסקה שרכש הינה עבורו ו/או עבור אדם העונה על דרישות סעיף 14ג1(ג) לחוק הגנת הצרכן, בכפוף לכך שהצרכן הציג תעודה מתאימה לצורך הביטול העסקה לפי סעיף זה ובלבד שנותרו 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני המועד בו אמור השירות להינתן ובכתב.
 
המחיר כולל : מיסים, היטל דלק והיטלים אחרים נכון למועד ביצוע ההזמנה. במידה ותחול תוספת באחד או ביותר ממרכיבים אלה, לפני ביצוע התשלום המלא תחול התוספת על הנוסע. לא כולל מיסים מקומיים שישולמו ישירות בארץ היעד, ביטוח ואחריות לרכוש הנוסעים ולנזקי גוף שונים.
 
ביצוע הטיסות - הטיסות הינן טיסות שכר מחוץ לנתיב. הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי, ומופעלות עפ"י תקנות טיסות שכר, רשיון מספר ג/86/523. שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות. יש גם להגיע לשדה התעופה כ-3 שעות לפני הטיסה כמצוין בגב כרטיס הטיסה. יש לאשר טיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה אלא אם נמסר אחרת. המוביל מתחייב לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות זמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או למארגן בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך."במקרים של ביטול טיסה או שינוי בתנאיה, בנסיבות המפורטות בחוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה התשע"ב – 2012 (להלן- "החוק"), יהיה זכאי להטבות על פי החוק, בהתאם ובכפוף לתנאים המנויים בחוק".הוראות החוק מפורטות באתר האינטרנט של טוסו.  
 
בתי מלון : הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן : כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים, וזאת על מנת לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה לרבות מיזוג אויר. טוסו אינה אחראית להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבוד שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו : סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברת טוסו לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון. טוסו אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.
 
"הכל כלול" – לכל מלון מדיניות משלו למסגרת הכל כלול ורשאי בכל עת וללא התרעה מוקדמת לשנות את מסגרת "הכל כלול".
ספורט ימי- פעמים הינו יוזמה פרטית ואין לו כל קשר לפעילות המלון.
 
מיזוג אוויר : אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.
 
RUN OF THE HOUSE  שיבוץ החדרים: ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוח, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא על פי המצאי הקיים. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, וילות, בונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון, אין טוסו יכולה להבטיח שכל הנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. 
 
TRIPLE / QUAD- במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה – יש לשים לב! בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית ו/או הרביעית הינה מיטה מתקפלת. 
 
ארוחת בוקר – המחירים בארצות אירופה כוללים ארוחת בוקר קונטיננטלית [אלא אם מצוין אחרת] . אין אנו מתחייבים כי ארוחת הבוקר תסופק בחדר האוכל של המלון. 
 
רישום יתר ע"י בתי מלון- ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל אישור עבורם. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הסוכן המקומי ו/ או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי המדורג באותה דרגה מהמלון אותו רכשו הנוסעים. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי חלה על הנהלת המלון ו/או הסוכן המקומי.
 
חדרים זוגיים- ברוב בתי המלון בחדרים הזוגיים ישנן מיטות נפרדות. אין כל אפשרות להבטיח מראש מיטה כפולה אף אם הוזמנה מראש. 
 
העברות- העברות הנוסעים משדה התעופה למלון וחזרה מתבצעות באמצעות אוטובוס מאסף ועל כן ייתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף נוסעים נוספים מבתי מלון אחרים. 
 
נציג – בחלק מאזורי הנופש נמצאים נציגים ישראלים שהם נציגים המועסקים ע"י הסוכן המקומי. תפקיד הנציג לקבל את הנוסע בהגעה [כאשר משולם עבור שירות זה] לדאוג להעברתו למלון, ומהמלון בסיום חופשתו לשדה"ת לטיסתו חזרה. הנציגים משתדלים לעשות כמיטב יכולתם בכדי לפגוש את הנוסע במהלך חופשתו בכדי לתת לו אינפורמציה על סיורי הבחירה המאורגנים ע"י הסוכן המקומי ואין אנו אחראים כאשר אין הנציג מצליח להגיע לכל נוסע ונוסע ולמעט העברות מ/אל המלון אין אנו אחראים לפעילויות אחרות של הנציג. מספר הטלפון של הספק המקומי מופיע על גבי השובר וניתן לפנות אליו בכל שאלה.
 
סיורי בחירה – נמכרים ומבוצעים ע"י משרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם. ואין לחברתנו כל חלק ו/או אחריות בכל הקשור להם. סיורי הבחירה מותנים במספר מינימום של משתתפים ועל כן ייתכן כי סיור בחירה מסוים יבוטל על אף שכבר הייתה הרשמה לסיור.
 
הגעה מאוחרת – במידה והנוסע מתעתד להגיע למלון לאחר השעה 18:00 יש להודיע על כך מראש בעת ביצוע ההזמנה [במידה ולא תימסר הודעה מראש לא תישא טוסו באחריות כלשהיא במידה ולא יישמר חדר עבור הנוסע] .
 
תוקף דרכון - הדרכון חייב להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה לחו"ל, על בעלי הדרכון לבדוק צורך באשרות כניסה, ויזה למדינה אליה הם טסים. על הלקוח אחריות לציין אזרחותו בפני הסוכן. הנפקת הדרכון ו/או האשרות ובדיקתן הינו באחריות הנוסע בלבד.
חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.
 
מניין הימים - במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/ ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם. נדגיש כי במקרה של ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת חבילת הנופש בגין שינוי מועדי הטיסות – לא ינתן החזר בעבורן. נוסעים שיגיעו לאחר שעת הסגירה של חדר האוכל יקבלו לעיתים ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.
 
שערים- השער לתשלום יהיה שער העברות /המחאות גבוה של המטבע הנקוב ביום החיוב בפועל על ידי החברה.
במידה ותהיינה תנודות משמעותיות בשערי החליפין של המטבעות המרכיבים את החבילה, לפני ביצוע התשלום המלא, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר החבילה בהתאם.
 
תובלת הכבודה – תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית של חברת התעופה [ להלן "המוביל"] המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של "טוסו".
משקל מזוודות: יובהר בזאת כי "טוסו" אינה אחראית בגין חיוב עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודפים. על הנוסע להתעדכן ישירות בחברת התעופה שבה מבוצעת הטיסה.
 
כרטיסים למשחקי ספורט: כרטיסים למשחקי הבית של ריאל מדריד ישמשו לשימוש עבור כניסה למשחק אחד בלבד יש לשמור עליהם מפני אובדן 
ו/או גניבה, אין לקחת או לשמור אותם למזכרת. יש להחזירם מיד לאחר המשחק לקבלה למלון. נציגנו יאספו את הכרטיסים במהלך הלילה שאחרי 
המשחק. אנא הקפידו על הוראות אלו, אי החזרת הכרטיס מכל סיבה שהיא (אובדן,גניבה, מכירה) תגרור קנסות ועלויות דמי משלוח שיחולו על 
הלקוח.
 
בקשות מיוחדות – נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות כגון: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כסא גלגלים, קלנועית, ציוד מיוחד לתינוקות,מטען חריג למטוס, חדרים מקושרים / צמודים VIP/  הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש. 
 
ארוחות: מתן ארוחות בטיסות הינן באחריות חברות התעופה בלבד , ייתכנו טיסות שלא יוגשו בהן ארוחות. 
 
תחום שיפוט- מוסכם ומוצהר בזאת כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית בבתי המשפט שבאזור שיפוטם נמצא משרד הנסיעות. הואיל ומרכז הפעילות של חברת טוסו הוא בת"א, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים אחד כלפי השני, תהיה לבית המשפט בת"א יפו בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.
 
קבלת מסמכי נסיעה – על הנוסע לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, (אם נעשה ע"י הסוכן) כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון, להעברות, השכרת רכב,) ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 
אזהרות מסע – הנך מתבקש להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך. כתובת האתר: http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/allwarnings.aspx
 
מסירת מידע לצד ג'
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים, אלא במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי החברה, או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.
עם זאת יודגש כי תהליך סליקת כרטיסי האשראי מבוצע על ידי צדדים שלישיים , ולשם הביצוע יועבר לצדדים אלו המידע הנדרש לביצוע העסקה.
 
נשים בהריון: חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה מהרופא המטפל!
עם התקשרותו של הנוסע למול טוסו, מחויב הראשון בקריאת התנאים הכללים על כל סעיפיו
תמיד לשירותך, טלפון:  03-5205080 כתובת: רחוב נירים 2 תל אביב 6706037 אתר: www.Tusu2.co.il ח.פ. 513153700